انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران منتشر کرد گزارش اهم اقدامات و فعالیت های انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/27 | 

گزارش اهم اقدامات و فعالیت های انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.136.fa
برگشت به اصل مطلب