انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار
پانزدهمین جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ دوشنبه چهارم آذرماه ۹۸ برگزار گردید. پانزدهمین جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
پانزدهمین جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ دوشنبه چهارم آذرماه ۹۸ برگزار گردید. 
در این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره انجمن موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
1. گزارش کمیته های مختلف انجمن
2. ‏کنگره پانزدهم ایمونولوژی  
3. گزارش و بررسی وضعیت مجله IJI
4. گزارش کنگره ایمونولوژی چین
5. بحث و تبادل نظر در مورد اردو های علمی و تفریحی فرهنگی انجمن 
6. بررسی برنامه پنل ایمونولوژی کنگره آزمایشگاه و بالین
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.111.fa
برگشت به اصل مطلب