انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- کمیته بین الملل
اهداف کمیته بین الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/9 | 
-معرفی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در مجامع بین المللی
- استفاده از حمایتهای بین المللی
- تعامل با مجامع بین المللی جهت تسهیل شرکت محققین ایرانی در کنگره ها و سمینارهای بین المللی

تماس با مسوول کمیته:
 isia.intlyahoo.com


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.110.93.fa
برگشت به اصل مطلب