انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- کمیته بین الملل
معرفی کمیته بین الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/9 | 
این کمیته جهت افزایش ارتباطات انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با مجامع بین المللی تشکیل گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.110.92.fa
برگشت به اصل مطلب