انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اعضای هیات مدیره دوره قبل
دوره نهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات مدیره دوره نهم:
دکتر محمد وجگانی (رئیس)
دکتر جمشید حاجتی 
دکتر فروزان کریمی
دکتر داور امانی 
دکتر علی اکبر پور فتح الله   
دکتر محمد حسین نیکنام
دکتر طوبی غضنفری
دکتر پرویز کوخایی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.105.39.fa
برگشت به اصل مطلب