انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اعضای هیات مدیره
هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات مدیره:
دکتر محمد وجگانی (رئیس)
دکتر معصومه ابتکار (نایب رئیس)
دکتر سید محمود مسیحا هاشمی (دبیر)
دکتر بهزاد برادران
دکتر محمد علی عصاره زادگان
دکتر مهرناز مصداقی
دکتر رضا فلک

اعضای علی البدل:
دکتر عباس رضایی
دکتر نصراله عرفانی 

بازرس:
دکتر مریم نوری زاده
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.104.19.fa
برگشت به اصل مطلب