انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
نتایج انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران نتایج انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/27 | 

نتایج انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران


 
تعداد اعضای انجمن: ۱۹۲
تعداد آرای اخذ شده: ۱۳۴
درصد آرای اخذ شده: ۶۹,۷۹ %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن از لینک زیر قابل دسترس است
http://ima-net.ir/Default.aspx?electionResult=۱۰۱۵۴

 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.137.fa
برگشت به اصل مطلب