انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
نامه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و هیات بورد ایمونولوژی به ریاست محترم جمهور در خصوص اعمال محدودیت هایی در جامعه نامه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و هیات بورد ایمونولوژی به ریاست محترم جمهور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.126.fa
برگشت به اصل مطلب