انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
برگزاری هفدهمین جلسه ماهانه انجمن ایمونولوژی در تاریخ 14 بهمن برگزاری هفدهمین جلسه ماهانه انجمن ایمونولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 
هفدهمین جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ   دوشنبه 14 بهمن ماه ۹۸ برگزار گردید. 
در این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره انجمن موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
1. گزارش کمیته های انجمن
2. گزارش سمپوزیوم یکروزه
3. گزارش  جلسه با دانشجویان PhD و جمع بندی پیشنهادات و مشکلات مطرح شده
4. تضمیم گیری در مورد نحوه خضور دانشجویان در جلسات انجمن
5. کنگره پانزدهم
6. پیگیری نامه های جلسه انجمن با وزیر بهداشت
7. بررسی درخواست پزشکان با PhD ایمونولوژی در خصوص بازنگری در آیین نامه تاسیس کلینیک آلرژی
8. سایر اخبار و امور جاری 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.115.fa
برگشت به اصل مطلب