انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
اردوی کاشان و قم با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد. اردوی کاشان و قم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 


اردوی کاشان و قم با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد. 
با تشکر از حمایت انجمن و فعالیت جناب آقای فخاری و جناب آقای دکتر میرزایی. همچنین حضور جناب آقای دکتر موذنی و شام جناب آقای دکتر حسن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.110.fa
برگشت به اصل مطلب