انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۴ | 
به طور کلی یکی از عوامل بسیار مهم در اثربخشی یک انجمن علمی در گروه هدف و مخاطبین خود، کیفیت رابطه انجمن با مخاطبین، سازمان ها و موسساتی است که با آنها در تعامل می باشد. پرواضح است هر اندازه این رابطه به طور مناسب و مؤثر  گسترش یافته باشد به همان اندازه انجمن در دستیابی به اهداف و ماموریت خود موفق تر خواهد بود.
امروزه ارتباط و درک متقابل و توسعه تفاهم موسسات با مخاطبین خود و به طور کلی عموم مردم به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت نوین پذیرفته شده است؛ بنابراین با توجه به این مهم، روابط عمومی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران می تواند دریچه ارتباط انجمن  با متخصصین ایمونولوژی و سایر رشته ها، موسسات و همچنین عموم مردم به شمار آمده و انجمن را برای رسیدن به اهداف خود یاری دهد! 

کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و وب سایت همواره از نظرات ارزشمند شما در جهت تقویت و توسعه اهداف این کمیته، استقبال خواهند نمود.

مسئول کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و وب سایت
دکتر محمد علی عصاره زادگان (دانشیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران/عضو هیات مدیر انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران)

تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه دانش ثانی، بعد از تقاطع صالحی، پلاک ۱۵، واحد ۲ انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
۸۸۰۲۰۹۱۶ - ۸۸۶۳۱۸۲۶ - ۰۲۱
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.218.87.fa
برگشت به اصل مطلب