رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

برقراری ارتباط

Food allergy: immune mechanisms, diagnosis and immunotherapy

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۴ | 

Food allergy: immune mechanisms, diagnosis and immunotherapy

مقدمه:

آلرژی غذایی متعاقب واکنش های ایمنی ایجاد شده بعد از هضم پروتئین های مواد غذایی طبیعی ایجاد می‌شود. در معرض قرار گرفتن با مقدار خیلی کم از مواد غذایی آلرژیک می‌تواند موجب نشانه های بالینی مانند بیماری های مرتبط با دستگاه گوارش، کهیر و التهاب در مسیرهای هوایی گردد.

طبقه بندی آلرژی های غذایی:

الف) آلرژی های غذایی با واسطه IgE

این نوع از آلرژی های غذایی با واکنش های شدید و یا حتی مرگ زا همراه است. علل آلرژی‌های غذایی ایجاد شده با واسطه IgE در مناطق مختلف دنیا و به دنبال رژیم های غذایی خاص ساکنان آنها متفاوت است. مثلا در بچه های ساکن غنا، سن شایع ابتلا به آلرژی های غذایی بین 5 تا 16 سال است و اغلب به پرتقال، انبه و خربزه آلرژی دارند اما بچه های ساکن آمریکای شمالی اغلب به شیر، تخم مرغ و صدف آلرژی نشان می‌دهند.

به دنبال ورود آلرژن به بدن میزبان، سلول های عرضه کننده آنتی‌ژن، پپتیدهای آلرژن پردازش شده را به سلول های TH بکر عرضه کرده و این سلول ها  به TH2 تمایز می‌یابند. سلول های TH2 از طریق ترشح IL-4 موجب تولید و ترشح IgE می‌شوند. آنتی‌بادی های تولید شده به رسپتورهای FCεRI متصل می‌شوند. با ورود مجدد آلرژن و IgE cross link بین  آنتی‌بادی های متصل به سطح سلول ها، دگرانولاسیون ماست سل ها و بازوفیل ها رخ می‌دهد. در این نوع آلرژی دگرانولاسیون سریع ماست سل ها و بازوفیل ها  موجب ظهور سریع نشانه های بیماری می‌گردد.

سندرم آلرژی دهانی (OAS) و رینیت آلرژیک جزء این دسته از آلرژی های غذایی است. علائم و نشانه های OAS شامل خارش، آنژیوادم موکوس و درد شکمی است.

ب) آلرژی های غذایی ترکیبی:

آلرژی های غذایی که با واسطه IgE و مسیرهای غیر از IgE رخ می‌دهد. تظاهرات آتوپیک ایجاد شده به وسیله فاکتورهای غیروابسته به IgE شامل درماتیتیس آتوپیک (48-6 ساعت بعد از در معرض قرارگیری) است که به وسیله سلولهای TH2 ایجاد می‌شود. اختلالات دستگاه گوارش ایجاد شده توسط ائوزینوفیل ها مانند eosinophilic oesophagitis  (EOE) نیز جزء این دسته از واکنش های آلرژی است.

ج) آلرژی های غذایی با واسطه هایی غیر از IgE:

این‌نوع از آلرژی های غذایی اکثرا دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار می دهند. از جمله این بیماری ها می‌توان به food protein induced ernterocolitis  (FPTESfood protein induced proctocolitis (FPIP) و food protein  enteropathy (FPE) است.

سلول های دخیل در پاتوژنز آلرژی غذایی:

 • Tγδ: در سلول های اپی‌تلیوم روده‌ای و لامیناپروپریا یافت می‌شود. این سلول ها در تنظیم و شکست تولرانس دهانی در موش نقش دارند و ممکن است با عملکردی مشابه در انسان ها نیز مؤثر باشند.
 • TCD8+: تعداد این سلول ها در مدل موشی EOE افزایش می‌یابد.
 • سلول های اپیتلیال: سلول های موکوسی دستگاه گوارش ، تنفس و پوست، سایتوکاین های IL-25، IL-33 و TSLP را تولید می‌کنند که موجب تحریک پاسخ های TH2 با کمک DC ها و ILC2 می شوند.
 • ILC2: این سلول ها می‌توانند به وسیله IL-25، IL-33 و TSLP تحت تأثیر قرار گیرند و IL-5 و IL-13 ترشح کنند که موجب پیشرفت پاسخ های ایمنی با واسطه TH2 می‌شوند.
 • ماست سل ها: ماست سل ها هر دودسته مدیاتور های سریع و تأخیری را ترشح می‌کنند.
 • مونوسیت ها: این سلول ها موجب افزایش پاسخ به LPS و افزایش ترشح سایتوکاین های التهابی IL-1β، IL-6 و TNF در پاسخ به تحریک به LPS می‌شوند.
 • Tuft cells: این سلول ها موجب القا ILC2 ها و در نتیجه ترشح IL-13 و پاسخ های با واسطه TH2 می‌شوند.

مکانیسم های ایمنی:

وظیفه اصلی سیستم ایمنی، تشخیص آنتی‌ژن های پاتوژنیک از آنتی‌ژن های محیطی بی‌ضرر است. در افراد بیمار، حساسیت به آلرژن های غذایی در نتیجه پاسخ های ایمنی التهابی نامناسب به آنتی‌ژن های شایع غذایی است. تعداد زیادی از کارآزمایی های بالینی با هدف جایگزین کردن تولرانس ایمنی به جای تحریک پاسخ ایمنی در حال اجراست.

تولرانس ایمنی نسبت به آنتی‌ژن های غذایی در روده:

آنتی‌ژن های غذایی به شکل عمده از سه مسیر وارد لامیناپروپریا دستگاه گوارش می‌شوند:

1) آنتی‌ژن ها از لومن روده به وسیله عبور از بین (paracytosis) یا میان (transcytosis) سلول های اپی‌تلیال برداشت می‌شوند.

2) سلول های ویژه مانند M سل ها می‌توانند آنتی‌ژن ها را اندوسیتوز کنند.

3) میلوئید دندریتیک سل ها و یا ماکروفاژها هم می‌توانند آنتی‌ژن ها را از لومن روده uptake کنند.

سلول های CX3CR1+ (اکثرا ماکروفاژها) زوائد خود را بین سلول های اپی‌تلیال گسترش می‌دهند و از آنتی‌ژن های موجود در لومن روده نمونه گیری می کنند و Ag های برداشت شده را به وسیله gap junction ها به لامیناپروپریا منتقل کرده و به سلول های  CD103+DC ارائه می‌کنند. یکدسته از دندریتیک سل ها از لامینا پروپریا به سمت غده لمفاوی مهاجرت می‌کنند. دندریتیک سل ها در غده لمفاوی، رتینوئیک اسید و TGFβ بیان می‌کنند و موجب تمایز سلول های T بکر به Treg می‌شوند. ماکروفاژهای CX3CR1+، IL-10 نیز ترشح می‌کنند که موجب تکثیر سلول های Treg می شوند. انواع سلول های Treg (در حال استراحت، اجرایی، خاطره) موجب تولرانس موکوسال از طریق القا سلول های foxp3+Treg، سلول های Tr1 تولید کننده IL-10 و سلول های Th3 ترشح کننده TGFβ می‌شوند.

رتینوئیک اسید موجب القا سلول های Treg بیان کننده α4β7 می‌شود که در نتیجه این سلول ها در روده لانه‌گزینی کرده و موجب تخفیف پاسخ های ایمنی در آن منطقه می‌شوند. CD103+DC ها، به شکل مستقیم از لومن روده و یا از آنتی‌ژن های عبور کرده از میان سلول های ماکروفلد (M) نمونه‌گیری می‌کنند.

کلون های B سل تولیدکننده Ab  در ارگان های لمفاوی ثانویه،  با کمک TFH دچار ایزوتایپ سوایچینگ می‌شوند و آنتی‌بادی از نوع IgA ترشح می کنند.

شکل 1) مکانیسم تولرانس نسبت به آنتی‌ژن های غذایی در روده

شکل 1) مکانیسم تولرانس نسبت به آنتی‌ژن های غذایی در روده

پاسخ های ایمنی التهابی به آنتی‌ژن های غذایی در روده:

آسیب به سلول های اپی‌تلیال و یا التهاب با واسطه توکسین و یا تومور در روده، پوست و یا مسیرهای هوایی موجب افزایش ورود Ag به فضای لامینا پروپریا و در نتیجه افزایش ترشح سایتوکاین های مشتق از سلول های اپی‌تلیال مانند IL-25، IL-33 و TSLP می‌شود. این مدیاتورها پاسخ های سیستم ایمنی را به سمت TH2 تغییر می‌دهند. TSLP موجب بلوغ و مهاجرت دندریتیک سل ها به گره لمفاوی و القا فنوتیپ TH2 در سلول های T بکر می‌شود. ترشح IL-25 توسط سلول های اپی‌تلیال tuft نیز موجب افزایش جمعیت سلول های ILC2 می‌گردد. سلول های ILC2 و TH2 با یکدیگر سایتوکاین هایی مانند IL-5 و IL-13 ترشح می‌کنند که موجب پیشبرد پاسخ های TH2 می‌شوند. IL-5 و IL-13 تولید شده موجب افزایش تجمع بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها در منطقه و افزایش تولید IgE توسط سلول های B حاضر در پلاک پایر می‌شوند. سلول های TH9 نیز از طریق افزایش سلول های ماست سل، موجب افزایش پاسخ های ایمنی آلرژیک می‌شوند.

نکته: سیگنالینگ با واسطه IL-4 می‌تواند موجب تمایز معکوس سلول های Treg به TH2 شود.

شکل 2) پاسخ های ایمنی التهابی به آنتی‌ژن های غذایی در روده

شکل 2) پاسخ های ایمنی التهابی به آنتی‌ژن های غذایی در روده

مکانیسم حساسیت زدایی در روده:

تفاوت بین پاسخ های ایمنی در تولرانس و حساسیت زدایی با تحقیقات بیشتر مشخص شده است. در طول حساسیت زدایی، ماست سل ها و بازوفیل ها با مکانیسم نامشخصی کمتر فعال می‌شوند. پاسخ ها از TH2 به سمت Treg شیفت پیدا می‌کند که در نتیجه موجب ایزوتایپ سوایچینگ و تولید IgG4 به جای IgE می‌شود. IgG4 با IgE برای اتصال به آلرژن با یکدیگر رقابت می‌کنند. و در نتیجه پاسخ های با واسطه TH2کاهش می‌یابد. سلول های Treg با واسطه CTLA4 و LAG3 موجب مهار دندریتیک سل ها  و با اینترکشن OX40/OX40L موجب مهار ماست سل ها می‌شوند.

AWT IMAGE

شکل 3) مکانیسم حساسیت زدایی در برابر آنتی‌ژن های غذایی در روده

راه های تشخیص آلرژی:

الف) اندازه‌گیری کلی IgE سرمی ویژه آلرژن

ب) تست پوستی پریک (SPT): این تست موجب تحریک دگرانولاسیون ماست سل ها در پوست و واکنش قرمزی و التهاب می شود. 15 دقیقه بعد از در معرض قرارگیری با آلرژن قطر تورم اندازه‌گیری می‌شود، در صورتیکه قطر تورم بیش از 8 میلی‌متر باشد، می‌توان تست را مثبت در نظر گرفت.

درمان:

 • اجتناب از برخورد با آلرژن
 • تزریق آدرنالین که موجب کاهش ادم، کهیر، برونکواسپاسم، کاهش فشار و علائم دستگاه گوارش می‌شود. هرچه‌قدر آدرنالین سریع تر تزریق شود، شدت واکنش ها کمتر و بهبود سریع تر است.
 • آنتی‌هیستامین، سیتریزین (بلوک کننده رسپتور H1)
 • ایمنوتراپی

الف) حساسیت زدایی: تزریق زیر جلدی مقادیر کم اما افزایش یابنده آلرزن در زمان طولانی (چندین ماه) به افراد بیمار موجب القا تولید IgG به جای IgE می شود. ایمنوتراپی اغلب موجب حساسیت زدایی یا افزایش موقت آستانه تحریک آلرژن می‌گردد.

ب) استفاده از مونوکونال آنتی‌بادی ها مطابق جدول زیر

AWT IMAGECAPTCHA code
دفعات مشاهده: 3729 بار   |   دفعات چاپ: 1161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Society for Immunology and Allergy

Designed & Developed by : Yektaweb